โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง

          โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง  ตั้งอยู่เลขที่1/1  หมู่ที่ 6 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีนายลา  เขตกัน  ยกที่ดิน จำนวน 9 ไร่ 32 ตารางวา ให้ราษฎรช่วยกันปลูกสร้างอาคารชั่วคราว  1 หลัง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่  1   สิงหาคม  2503  โดยมี        นายนพ  บุญมาสอน  เป็นครูใหญ่  มีนักเรียนจำนวน  50 คน  

ปี พ.ศ.2506  นายนพ  บุญมาสอน ได้ลาออก   นายโสภณ  ไข่มุกข์ รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ และได้ลาออกในปี พ.ศ.2507  นายรัตน์  พุ่มพวง รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่                   

ปี พ.ศ.2512  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารแบบ ป.1ฉ ขนาด4ห้องเรียน

        ปี พ.ศ.2516  นายรัตน์พุ่มพวงย้ายออกนายสมบูรณ์ เวฬุวนารักษ์มาเป็นครูใหญ่

        ปี พ.ศ.2517  ได้งบประมาณสร้างอาคาร แบบ ป.1 ข จำนวน 5 ห้องเรียน  และบ้านพักครูจำนวน 

1  หลัง  

        ปี พ.ศ.2519  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง จำนวน  3  ที่นั่ง  

        ปี พ.ศ.2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ก. ขนาด  4  ห้องเรียน  

        ปี พ.ศ.2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   แบบ    001/24                       

        ปี พ.ศ.2530  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ   1  หลัง   

        ปี พ.ศ.2531  นายสมบูรณ์  เวฬุวนารักษ์   ได้ปลดเกษียณ นายพิสิษฐ์  ยอดวันดี   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

        ปี พ.ศ.2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  1  หลัง  4 ที่นั่ง และถังเก็บน้ำฝน  จำนวน  2  ชุด 

ชุดละ  4  ถัง     

           ปี พ.ศ.2533  นายพิสิษฐ์  ยอดวันดี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองลาน   

           ปี พ.ศ.2533   นายรื่น  อ่อนสิงห์มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนและได้รับงบประมาณ  สร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่นั่ง        

           ปี  พ.ศ.2533-2535   คณะครู-อาจารย์  พ่อค้าประชาชน  และกรรมการศึกษา  จัดหาทุนซื้อที่ดินขยายพื้นที่ของโรงเรียน  จำนวน  5  ไร่  1 งาน  73  ตารางวา  รวมมีที่ดิน 2  แปลง  13  ไร่  33  ตารางวา

            ปีการศึกษา 2535  เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        

            ปี พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  105/29  สปช. ขนาด  2 ชั้น  4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,640,000 บาท ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ งบประมาณ 70,000 บาท และสนามบาสเกตบอล  งบประมาณ 128,000  บาท

            ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 ชั้นล่าง  จำนวน  4  ห้องเรียน  งบประมาณ 280,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ 60/26  จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง  งบประมาณ  90,000  บาท  

 ปี พ.ศ.2541  นายรื่น   อ่อนสิงห์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง  และเกษียณอายุราชการ

          ปี พ.ศ.2542  นายธานี  กิจสุวรรณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ

ปี พ.ศ.2554  ส้วมนักเรียนหญิงแบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) งบประมาณ  90,000  บาท                                                                                                                   

          ปี พ.ศ.2556  นายธานี  กิจสุวรรณ  ลาออกไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร                                    

ปี พ.ศ.2556  นายรังสิต มณีประกร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                               ปี พ.ศ.2557  นายรังสิต มณีประกร ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  เกษียณอายุราชการ

ปี พ.ศ.2558  นายนพดล  แก้วประสิทธิ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีครูทั้งหมด 18 คน  

 

              ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2559)

                      1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น - คน

                      2. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  227 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน        

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

1

8

13

21

1:21

อ.2

1

10

8

18

1:18

รวม

2

18

21

39

 

ป.1

1

11

10

21

1:21

ป.2

1

7

12

19

1:19

ป.3

1

13

7

20

1:20

ป.4

1

10

6

16

1:16

ป.5

1

9

11

20

1:20

ป.6

1

12

11