โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
ผู้บริหาร

นายนพดล แก้วประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/07/2016
ปรับปรุง 27/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 58357
Page Views 80328
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงถึงภาพอนาคตหรือเป้าหมายการดำเนินงาน  พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal)  เพื่อให้เห็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง เป็นเลิศวิชาการ  จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม   จริยธรรม รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณ และดำเนินชีวิตอย่างเพียงพอ

ปรัชญา
ปญญา   โลกสมิ°  ปช¸ โชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
คำขวัญโรงเรียน

 คำขวัญ       

  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม   นำวินัย   ใฝ่กีฬา  รักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง