โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธ์กิจของโรงเรียน

จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีที่ดีมีคุณธรรมเป็นคนดี มีปัญญา มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          1พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาคทั่วถึง และมีคุณภาพตาม
 มาตรฐานการศึกษา

          2พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ
          3ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
          4พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
          5ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          6พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

 

เป้าประสงค์

 

          1.  นักเรียนมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้
          2นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม   ค่านิยมที่ดีงาม  มีความรับผิดชอบ
          3นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรักการออกกำลังกาย
          4นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

          5.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

          พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา