โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน227