โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน

          เน้นความรู้  คู่คุณธรรม   นำวินัย   ใฝ่กีฬา  รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง