โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนพ บุญมาสอน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ ไข่มุกข์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตน์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบรูณ์ เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ ยอดวันดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายรื่น อ่อนสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี กิจสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต มณีประกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล แก้วประสิทธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน