โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
คณะผู้บริหาร

นายนพดล แก้วประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป

นางภาวินี หงษ์บุญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานบริหารงานงบประมาณ

นายสังเวียน บุญโกมล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานบริหารงานบุคคล