โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเกื้อกูล เหล่าเขตกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์