โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
บุคลากรในโรงเรียน

นายนพดล แก้วประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าบุคลากรในโรงเรียน

นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำวิชาศิลปะ

นางสุมาพร เฉลิมผจง
ครู คศ.3 ครูประจำชั้นอนุบาล1

นางภาวินี หงษ์บุญ
ครู คศ.2 ครูประจำชั้นอนุบาล2

นางอุนเรือน ศรีตะลา
ครู คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวศรัญภัสร์ นิธิวัฒน์สกุล
ครู คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2

นายกิตติทัศน์ รัตนธีรอนันต์
ครู คศ.2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3

นายเงิน ดิษสละ
ครู คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางรจนา อินทร์เที่ยง
ครู คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางพรชนิตว์ เหล่าเขตกิจ
ครู คศ.3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6

นายดิลก เกตุแก้ว
ครู คศ.3 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่2

นายนิพนธ์ เหลืองทอง
ครู คศ.2 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่3

นางสาวทองบัน พาพันธ์
ครู คศ.3 ครูประจำวิชาการงานอาชีพ

นายสังเวียน บุญโกมล
ครู คศ.2 ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางปรียา บุญโกมล
ครู คศ.3 ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางเกื้อกูล เหล่าเขตกิจ
ครู คศ.3 ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

นายวันชัย หอมรื่น
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

นายธรรมประจักษ์ เอื้อทองขาว
ธุรการโรงเรียน

นายเสมียน พีระพันธ์
พนักงานขับรถ