โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรจิต มีศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 16 บ้านตะแบกงาม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสอิ่ง อ้นโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 6
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรวรรธน์ อภิเดชาพรพิศุทธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 6
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม บุญโกมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 4
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมียน พีระพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 16
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริปริยัติวิมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : วัดบ้านไร่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกื้อ อินทัพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 4
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทุม สมุดไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 16
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ออมสิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 16
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 11
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา บัวสร้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 6
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอิทิรา อ่อนตรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 6
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทับทิม รักเขตการณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : หมู่ที่ 6
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เบอร์โทร :