โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ประธานนัหเรียน
ระดับชั้น : ม.3